CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

  

I- CHI BỘ TRƯỜNG HỌC

 

1/ Ông Nguyễn Ngọc Sơn

– Chức vụ: Bí thư

2/ Bùi Thị Yến Oanh

– Chức vụ: Phó Bí thư

3/  Các đảng viên:

– Cao Thị Dung

– Huỳnh Thị Thủy

– Trần Thanh Thủy

– Bùi Châu Thanh

– Huỳnh Thị Nữ

– Đinh Văn Phú

– Huỳnh Thị Hải Âu

– Trần Thị Hải Âu

– Nguyễn Thị Ánh Mai

– Nguyễn Thị Hảo

– Hoàng Văn Bình

 

II- LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 

1/ Ông:  Nguyễn Ngọc Sơn

– Chức vụ: Hiệu trưởng

– Số điện thoại di động: 0977.719.778

– Địa chỉ Email: sonnn@btu.sgdbinhduong.edu.vn

2/ Bà : Bùi Thị Yến Oanh

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng chuyên môn

– Số điện thoại di động: 0397.185.038

– Địa chỉ Email: oanhbty@btu.sgdbinhduong.edu.vn

 

III- CÔNG ĐOÀN

 

 1/ Bà: Cao Thị Dung

– Chức vụ: Chủ tịch công đoàn cơ sở

– Số điện thoại di động: 0916.330.321

– Địa chỉ Email: dungct@btu.sgdbinhduong.edu.vn

2/ Bà: Huỳnh Thị Nữ

– Chức vụ: phó chủ tịch công đoàn cơ sở

– Số điện thoại di động: 0918.686.683

– Địa chỉ Email: nuht@btu.sgdbinhduong.edu.vn

3- Bà: Huỳnh Thị Hải Âu

– Chức vụ: Ủy viên nữ công

– Số điện thoại di động: 0986.258.155

– Địa chỉ Email: auht@btu.sgdbinhduong.edu.vn

 

IV – ĐỘI THIẾU NIÊN TPHCM

 

Ông: Đinh Văn Phú

– Chức vụ: Tổng phụ trách Đội TNTPHCM (kiêm nhiệm)

– Địa chỉ Email: phudv@btu.sgdbinhduong.edu.vn

 

V- CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

1- Tổ Văn phòng: Số lượng thành viên: 08 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Hoàng Văn  Bình Kế toán Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Ánh Mai Văn thư Tổ phó
3 Lý Mộng Kiều Kế toán  
4 Đoàn Hồng Đức Bảo vệ  
5 Đoàn Hồng Nghĩa Bảo vệ  
6 Nguyễn Thị Tuyết Kiều Phục vụ  
7 Huỳnh Thị Hải Âu Y tế  
8 Nguyễn Văn Trụ Thiết bị  

 

2- Tổ Xã hội: Số lượng thành viên: 08 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Dạy môn Toán Tổ trưởng
2 Trần Phượng Thanh Uyên Dạy môn Hóa Tổ phó
3 Trần  Thanh Thủy Dạy môn Tin  
4 Nguyễn Văn Cường Dạy môn Toán  
5 Trần Thị Hải Âu Dạy môn Lý  
6 Nguyễn Doãn Tác Dạy môn Lý  
7 Đinh Văn Phú Dạy môn Lý  
8 Trương Thị Thanh Trầm Dạy môn Thể dục  

 

  3 – Tổ Tự nhiên: Số lượng thành viên: 08 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Huỳnh Thị Thủy Dạy môn GDCD Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Hảo Dạy môn Nhạc Tổ phó
3 Cao Thị Dung Dạy môn Sử  
4 Huỳnh Thị Nữ Dạy môn Tiếng anh  
5 Dương Kim  Nga Dạy môn Tiếng anh  
6 Trịnh Thị Ngọc Hiển Dạy môn Văn  
7 Nguyễn Thị Hương Dạy môn Văn  
8 Bùi Châu Thanh Dạy môn Họa