cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN MỸ

                      PQL_9299

                                                                                     THẦY 
                                                                         Chức vụ: Hiệu trưởng

                     

        Cô …                         
Chức vụ: P.hiệu trưởng              Chức vụ: P.Trưởng phòng

Giáo viên môn văn

khuya

NÔNG THỊ KHUYA

CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

           Ha                 Huong

                                             LÝ THỊ LỆ HÀ                                   TRIỆU THỊ HƯƠNG
                                      Chức vụ: Chuyên viên                     Chức vụ: Chuyên viên

CHUYÊN MÔN THCS

Le Hung                     Hien

                                       LÊ XUÂN HÙNG                           NGUYỄN THỊ VINH HIỀN
                                     Chức vụ: Cán bộ                             Chức vụ: Chuyên viên

THANH TRA – THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thao

NGÔ THỊ THẢO
Chức vụ: Chuyên viên

KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Viet

PHAN THẾ VIỆT
Chức vụ: Cán bộ

KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Thuy

                                                                        NÔNG THỊ THỦY
                                                                   Chức vụ: Chuyên viên

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Hoa

PHẠM THỊ HOA
Chức vụ: Cán bộ

PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Le Hung

LÊ XUÂN HÙNG
Chức vụ: Cán bộ

VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Ngoan

DƯƠNG THỊ NGOAN
Chức vụ: Cán bộ