QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN

Quyết định 172 Quy che Phoi hop Cong doan Chinh quyen 2018