KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ PHÂN CÔNG Về việc chuẩn bị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Khi học sinh tựu trường – Đi học lại năm học mới 2020-2021

KẾ HOẠCH

 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ PHÂN CÔNG

Về việc chuẩn bị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khi học sinh tựu trường – Đi học lại năm học mới 2020-2021

2_173_20_8_20_KH PHONG CHONG DICH VA PHAN CONG