TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020

08:26:35 AM 04/12/2020

      Chiều ngày 03/12/2020, trường THCS Tân Mỹ tổ chức tuyên tuyền ngày ngày Pháp luật tháng 12 với nội dung chính: “NGHỊ ĐỊNH Số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2020 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC” được lồng ghép trong cuộc họp HĐSP tháng 12.

qa

     Thầy Nguyễn Ngọc Sơn – Hiệu trưởng nhà trường triển khai một số nội dung trong NGHỊ ĐỊNH Số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2020 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC”. Chương II CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT – Mục 3. XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC – Điều 15. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức.  Điều 16. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;
  2. Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;
  3. Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;
  4. Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;
  5. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
  6. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
  7. Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
  8. Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

      – Hiệu lực thi hành, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Bãi bỏ các quy định sau đây: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền pháp luật tháng 12 năm 2020:

z2209157270950_bd98529967e4f9b0101f99b4d6db8761

           Thầy Nguyễn Ngọc Sơn – Hiệu trưởng nhà trường triển khai một số nội dung chính.

z2209157352018_8cc05ccc776482928422be960281f1ed

         Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường trong buổi tuyên truyền pháp luật

z2209157265177_b187930248960dfc16ae24b44c3355bb

                               Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường trong buổi tuyên truyền pháp luật

      Buổi tuyên truyền pháp luật tháng 12/2020 đã nêu cao được nhận thức của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thông qua việc tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã được tiếp cận, tìm hiểu một số điểm mới trong nghị định ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý trong nhà trường./

                              (Theo tin THCSTM)