THÔNG BÁO PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TỚI TRƯỜNG HOẶC LIÊN HỆ CÔNG TÁC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

THÔNG BÁO

PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TỚI TRƯỜNG HOẶC LIÊN HỆ CÔNG TÁC

ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

THONG BAO SO 95