QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

1_37_20_8_20_ QĐ KIEN TOAN PC DICH