KẾ HOẠCH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG VÀ CHUẨN BỊ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID-19 KHI HỌC SINH ĐI HỌC LẠI – NĂM HỌC 2020-2021

E8B4C911-C461-43CE-95E6-CCA78DB924AA 913BF98B-1627-4DDC-95A3-2F3287C63AF0 DECB64DD-B41E-42FF-8EDE-DA3E26149A41 F933539B-80ED-4A07-B167-50B01455F8B9 5815ED68-7BFD-496B-80EB-FE906E49C0B6 75FE2D7D-0A2B-4AC8-B690-DE69ED81E3CB DD807314-822F-4E60-BF82-6C43C98D3187 2BE6367F-7BD3-4F02-8129-489FE78D09E8 14A3DE23-D56A-4C6D-8F84-43069BF05DA1 D77559A4-B9E7-47E3-8B65-6F03AA63FAB5