KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

KH 337.ĐTBD PHAT TRIEN ĐOI NGU NG CBQL