Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN MỸ
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Email:thcs-tanmy@btu.sgdbinhduong.edu.vn, Điện thoại/ Fax : 0650 3 640229