THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TÂN UYÊN NĂM HỌC 2021-2021

z2528005371815_de7fc1303c46126cf356948c052e7b55

z2528005296184_a9c02dd18347d945f7eccdfee5a30c0e

z2528005341531_2de8d3dd12ea76b19d4a7eb7359ec49f

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Phiếu dang ki tuyen dung

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO KIEM TRA, SAT HACH VONG 2

(Theo tin THCSTM)